Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. arch. Erika Foltinová

Fenomén kultúrnej identity v procese kultúrne udržateľného rozvojatéma doktorské práce Fenomén kultúrnej identity v procese kultúrne udržateľného rozvoja (aplikácia na historických štruktúrach tradičného typu)
škola Fakulta architektúry STU v Bratislave
školitelanotace V súčasnosti dochádza k výraznej redukcii lokálnych kultúrnych špecifík, avšak kultúrna rozmanitosť je dôležitá aspoň tak ako biologická rôznorodosť. Ochrana kultúrnej identity je teda nevyhnutnou podmienkou existencie multikultúrneho spoločenstva. Predpokladom pre proces dobrej identifikácie je princíp dostatočne artikulovanej štruktúry. Úroveň hodnotenia artikulovanosti priestoru sa mení s dobou. Hľadanie optimálnej miery identifikácie by mohlo byť jedným zo spôsobov dosiahnutia (zachovania) kultúrnej udržateľnosti.

Nowadays happen strong reduction of local cultural specificities, but the cultural variety is as important as the biological diversity. The cultural identity preservation is the inevitable condition of multicultural community coexistence. The presumption of a good identification is enough articulate structure. The level of evaluation of an articulated space is changing in time. Searching for an optimal way of identification should be one of the methods of achieving cultural sustainability.