Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. arch. Ivan Nemeth | nemethiv (z) gmail.com

Regulácia urbánnej vegetácie na úrovni zóny v Európskej úniitéma doktorské práce Regulácia a uplatnenie vegetačných plôch v prostredí sídla
škola Fakulta architektúry STU v Bratislave
školitel

Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D.

anotace Urbánna vegetácia je najefektívnejším priestorovým, ochranným, ozdravujúcim i skrášľujúcim prvkom a jedinou zložkou, ktorá dokáže postupne prispievať k zvýšeniu kvality prostredia za minimálne náklady v porovnaní s technickými opatreniami. Predmetom výskumu je definovanie najoptimálnejších regulačných prvkov urbánnej vegetácie komparáciou vybraných medzinárodných regulatívov vegetácie. Úspešná aplikácia záverov výskumu v procese územného plánovania môže výrazne pomôcť k ekologickej stabilite celého sídla.

The urban vegetation is the most effective spatial, protective, healing and decorative element, and the only component that can gradually improve environmental quality at minimum cost compared to all the technical options. The objective of this research is to define the most optimal vegetation regulative element from the chosen international regulative elements using comparative method. The success of this research can significantly contribute to the quality of public spaces and to the ecological stability of the city.