Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. Kamila Svobodová | svobokam (z) fa.cvut.cz

Náklonnost k domácí krajině: vliv typologie krajiny na vizuální preference jejích obyvateltéma doktorské práce Krajinně architektonické aspekty obnovy posttěžební krajiny
škola Fakulta architektury ČVUT v Praze
školitel

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

anotace Prezentovaná studie se zabývá souvislostmi mezi krajinnou typologií a vizuálními preferencemi. Jejím cílem bylo zjistit, do jaké míry se odlišují vizuální preference krajin různého typu a zda při vizuálním hodnocení dané krajiny hraje roli náklonnost k tzv. domácí krajině respondenta. Vizuální preference respondentů byly zjišťovány prostřednictvím dotazníků, jejichž součástí byly fotografie krajiny pořízené v Mostecké pánvi, oblasti z pohledu krajinné typologie velmi kontrastní. Výsledky studie ukázaly, že krajinné typy jsou respondenty vnímány výrazně odlišně, přičemž nejvíce preferována je lesní krajina. Výsledky dále potvrdily náklonnost respondentů k tzv. domácí krajině. Respondenti z urbanizované a těžební krajiny svůj domácí krajinný typ preferovali méně než ostatní krajinné typy, na rozdíl od respondentů z lesní, lesozemědělské a zemědělské krajiny, kteří inklinovali ke svému domácímu krajinnému typu.

The study concerns on relationship between landscape typology and visual preferences. The aim of the study was to determine if landscape visual preferences for various landscape types differ and if the familiarity with the landscape type affects them. Preferences of respondents were determined using a questionnaire, in which respondents evaluated landscape photographs taken in the Most basin (Czech Republic), the area of contrasting landscape typology. Results of the study showed that respondents differed in the assessment of landscape types. The most preferred type was the forest landscape. The study also points out that respondents belonging to the mining and the urban landscape type preferred their familiar landscape types less than other landscape types. This contrasts with evaluation of respondents of the forest, the forest-agricultural and the agricultural landscape type who inclined to their familiar landscape types.