Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. arch. Katarína Palgutová | palgutova.k (z) gmail.com

Analytická metóda prezentácie pamiatok a jej potenciál v procese architektonickej tvorbytéma doktorské práce Analytická metóda prezentácie pamiatok a jej potenciál v procese architektonickej tvorby
škola Fakulta architektúry STU v Bratislave
školitel

Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, Ph.D.

anotace Analytická a analyticko-syntetická metóda je v súčasnosti na ústupe, pretože súčasné trendy pamiatkovej obnovy preferujú zachovanie fyzickej podstaty objektu v čo najväčšej možnej miere. Avšak pri dobre a citlivo zrealizovanej obnove má torzo nenahraditeľnú dokumentačnú hodnotu. Preto je potrebné hľadať adekvátne architektonicko – výtvarno – kunsthistorické stvárnenie sondy vzhľadom na poslednú kultúrnu vrstvu a uprednostňovať princípy, ktoré nedezinterpretujú samotný nález.

Nowadays is the conservation of historical monument falling back from an analytic and analytic-synthesis method, because contemporary trends prefer preservation of physical substance in the biggest possible amount. But in a properly realized monument restoration has torso very high documentation value. Therefore is necessary to search adequate form of a dug hole – with architectural, artistic and fine artistic design and to prefer design principles that do not misconstrue the find.