Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. arch. Kristína Staněková | stanekova.kristina (z) yahoo.com

Stratégie tvorby verejného mestského priestorutéma doktorské práce Stratégie formovania mestského verejného priestoru
škola Fakulta architektúry STU v Bratislave
školitel

Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D.

anotace V oblasti prístupu k tvorbe verejného mestského priestoru došlo v západných krajinách k zásadným zmenám a v súčasnosti sa výrazne odlišuje od prístupu zaužívaného na Slovensku. Príspevok na pozadí komparácie územných plánov vybratých miest Stratford-upon-Avon a Trnava ilustruje zásadné rozdiely medzi vytýčenými stratégiami pre túto zložku urbánnej formy.

The approach to urban public space design underwent in western countries extensive changes and now significantly differs from the one applied in Slovakia. This paper is using comparison of the masterplans of Stratford-upon-Avon and Trnava as a means to illustrate fundamental differences between the defined strategic approaches for this component of urban form.