Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. arch. Lukáš Vacek | lksvck (z) gmail.com

Identita místa - prostor jako vztah formy a časutéma doktorské práce Identita městského prostoru - podoby a proměny různých forem městského prostoru v průběhu času
škola Fakulta architektury ČVUT v Praze
školitel

Ing. arch. Jan Sedlák

anotace Zkoumání identity jako ustavující vlastnosti prostoru. Předurčuje identita prostorové formy, tedy to jaké jsou? A jak se naopak prostorové utváření měst odráží v identitě místa? Lze předpokládat, že je i časový horizont měst (jejich stabilita) výrazně spjat se silou jejich identity. Identita místa jako funkce času může přinést nové úhly pohledu na urbanistické nástroje. Je zkoumání proměn místa, hledání vztahu formy a obsahu v čase, cestou k uchopení duchovního rozměru fyzického prostoru?

Exploring identity as constitutive quality of the space. Does the identity predetermine the spatial forms, and how do we perceive them? And how does the spatial form of urban space reflec its identity? It can be assumed that the time horizon of cities (their stability) is strongly linked to the strength of their identity. The identity of the place (understood as a function of time) can bring new perspectives on urban planning tools. The examination of the changing place and the relationship of form and content of space over time can be the way to grasp the spiritual dimension of physical space of the cities.