Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. arch. Mgr. art. Peter Hudač | peter.hudac (z) stuba.sk

Premýšľanie architektonického poľatéma doktorské práce Premýšľanie architektonického poľa
škola Fakulta architektúry STU v Bratislave
školitel

doc. PhDr. Jarmila Bencová, Ph.D.

anotace Pole predstavuje frekventovaný pojem architektonického jazyka. Proces premýšľania neznamená len jeho definovanie, ale aj pochopenie jeho možností a významu, ktorý spočíva v premietaní teórie polí do nástroja architektonického a urbanistického navrhovania. Problematika tiež súvisí s opisom komplexných podmienok a udalostí v urbánnom prostredí. Výsledkom by mala byť viacvrstvová, plastická predstava o významoch, väzbách a kontextoch polí v architektúre.

Field represents a frequent term in architectural language. The process of rethinking means not only its definition, but also understanding its potential and importance, which lies in the projection the field theory into an instrument of architectural design and urban planning. The issue is also related to the description of complex conditions and events in urban environment. The result should be multi-layered, plastic vision of meanings, connections and contexts of fields in architecture.