Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. arch. Michal Valúšek | mioko (z) centrum.sk

Chaotické štruktúrytéma doktorské práce Chaotické štruktúry – skrytá logika emergentných systémov na platforme parametrického navrhovania architektúry
škola Fakulta architektúry STU v Bratislave
školitel

Doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, CSc.

anotace Identifikácia, definovanie a kritizovanie východiskových pojmov alebo princípov chaosu, kedy hľadanie analógie výskytu chaotických či emergentých systémov v umení a exaktných vedách poskytne vstupnú platformu k pochopeniu experimentálneho výskumu tvorby chaotických systémov v architektúre pomocou skriptovania. Projekt sa snaží byť nielen teoretickou prácou, ale hlavne cenným materiálom s ukážkami prototypov algoritmov riešiacich určité problémy v rámci parametrického navrhovania chaotických štruktúr v architektúre s možnosťou ich ďalšej editácie či rozvoja.

Identifying, defining and criticizing of the underlying concepts or principles of chaos, and finding by analogism of search of chaotic emergent systems in the arts and sciences provide incoming platform to understanding of experimental research of chaotic systems in architecture by using scripting. The project aims to be not only theoretical work, but especially valuable material with examples of prototype algorithms for solving certain problems in the parametric design of chaotic structures in architecture with the possibility of further editing or development.