Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. arch. Milan Šuška | milan.suska (z) gmail.com

Premena postagrárneho vidieka: analýza súčasného stavu, región Kysucetéma doktorské práce Premeny vidieka
škola Fakulta architektury VUT v Brně
školitel

Doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.

anotace Vplyvom suburbanizácie a urban sprawl je veľká časť objemu výstavby realizovaná v krajine, mimo mesto, v obytných zónach individuálnej zástavby, v katastru malých obcí naviazaných na okolité mestá. Jej charakteristikou je ignorovanie okolitej krajiny, topografie, strata vzťahu k miestnej tradícii a identite. Je tiež charakterizovaná premenou vidieckeho prostredia, premenou tradičnej architektúry a vznikom novej architektonicky nekvalitnej výstavby, ako aj nekvalitného životného prostredia, ktoré je v protiklade s aspektmi trvale udržateľného rozvoja. Reálna podoba týchto zmien bola zaznamenávaná počas troch mapovaní v období jeseň 2009-zima 2010 v regióne Kysuce. Referenčné riešenia a skúsenosti priebežne hľadám v literatúre venujúcej sa vidieku a v ich teóriách ako i v doterajších snaženiach ovplyvniť takýto negatívny rozvoj územným plánovaním v konkrétnych územne plánovacích dokumentáciách v ČR, na SR a v iných európskych krajinách.