Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. arch. Radan Volnohradský | radan (z) volnohradsky.cz

Identita místa jako výchozí činitel architektonického návrhuškola Fakulta architektury VUT v Brně
školitel

doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

anotace Lokalita, místo, pozemek disponují vždy určitým potenciálem, jehož kvalita může být vnímána a posuzována velmi rozdílně. Stanovíme-li si však jako cíl architektonického návrhu stavbu harmonickou s prostředím, je nasnadě rozluštit vzorec, který identitu místa vytváří. Příspěvek se zabývá zkoumáním převážně přírodního prostředí bez rozvinutých antropogenních struktur. Dává nahlédnout na problematiku místa a návrhu stavby z běžného pohledu a z pohledu holistické architektury. Dále rozvádí téma „genia loci“ a celkové atmosféry. Podrobnějším zkoumáním souvztažností prvků prostředí a pocitových záležitostí se dostává k oblasti geopatogenních zón a kosmického záření. Tradiční čínské Feng-shui představuje svým přístupem další názor na posuzování místa. Jde o transcendentální vnímání prostoru často však na empirické bázi, které se snaží o podpoření podstaty a vitality místa v kontextu s člověkem. To velmi dobře koresponduje se spíše západním zájmem o posvátnou geometrii, která je tvůrčím prvkem veškeré přírody, a může tak poskytnout zajímavý inspirační zdroj pro samotný architektonický návrh.