Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
Architecture and Urbanism: Contemporary Research /
7th International Doctoral Conference
7-8/12/2017

Konference byla podpořena v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5

7th international conference "Architecture and Urbanism: Contemporary research" took place at the Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague on December 7th – 8th, 2017. The even.t focused on the doctoral students of architecture, urbanism and related fields from the region of Central Europe. All conference papers have been reviewed.
Ostach Anton, Mgr.

Pražské sdílené prostory a teorie shared spacetéma doktorské práce Posouzení reality vybraných pražských sdílených prostorů s teorií shared space
škola Fakulta architektury ČVUT v Praze
školitel

Fialová Irena , doc. Ing. arch.

anotace Následující text je věnován úvodu do problematiky sdílených prostorů ve světové teorii i praxi a přehledu prozatímních výsledků výzkumu provedeného v Praze. Je představen koncept shared space, problematizace konceptu, řešený problém, cíl výzkumu a metody výzkumu. Dále autor shrnuje data získaná během empirického výzkumu a srovnává je s teorií shared space. Stručně jsou charakterizovány výsledky rešerše české a zahraniční legislativy, která reguluje provoz ve sdílených prostorech. Závěr obsahuje hodnocení dosavadního výzkumu a nastínění dalších etap.

The following text is dedicated to the introduction to the issue of shared space in the world theory and practice and the overview of the interim results of the research carried out in Prague. There is the introduction to the shared space concept, problematization of the concept, solved problem, research goal and research methods. Further, the author communicates the data acquired during the empirical research and compares it with the shared space theory. The results of the survey of Czech and foreign legislation regulating traffic in shared areas are briefly described. The conclusion includes the evaluation of the previous research and the outline of the future stages.