Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
Architecture and Urbanism: Contemporary Research /
7th International Doctoral Conference
7-8/12/2017

Konference byla podpořena v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5

7th international conference "Architecture and Urbanism: Contemporary research" took place at the Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague on December 7th – 8th, 2017. The even.t focused on the doctoral students of architecture, urbanism and related fields from the region of Central Europe. All conference papers have been reviewed.
Šišláková Lívia, Ing. arch.

Obraz historického jadra mesta Pezinok dnestéma doktorské práce Pamiatkové územia v 21. storočí – retrospektívny pohľad do budúcnosti
škola Fakulta architektúry STU v Bratislave
školitel

Vodrážka Peter, prof. Ing. arch., PhD.

anotace Pezinok, niekdajšie slobodné kráľovské mesto, si do konca 19. storočia zachovávalo vinohradnícky charakter. Od 2. polovice 20. storočia prebiehali v historickom jadre mesta výrazné stavebné premeny, ktoré narušili jeho identitu. Príspevok sa venuje mapovaniu týchto premien, ktoré preukazujú rôznorodosť mestotvorných prvkov a ich dopad na vonkajší a vnútorný obraz mesta. V súčasnosti je historické jadro vytypované na vyhlásenie za pamiatkovú zónu.

Pezinok, the former royal town, maintained the viniculture until the end of the 19th century. From the middle of the 20th century, there have been significant structural changes in the historic centre of the town which have disrupted its identity. The contribution focuses on the mapping of these changes, demonstrating the diversity of clustering elements and their impact on the outer and inner image of the town. At present, the historic centre is proposed to a declaration of conservation zone.