Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2018 5-19/10/2018

Týden vědy a výzkumu 2018 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5
Zvonečková Radka Ing.

Památky zahradního umění vytvořené jako součást areálů zdravotnických zařízení na počátku 20. stol na území ČR
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/prispevky.php on line 16
téma doktorské práce Zeleň v léčebnách a nemocnicích
školitel

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

anotace Výzkum se zabývá otázkami zachování historických hodnot a otázkami památkové péče v zahradní architektuře. Řešen je specifický segment zdravotnických areálů založených s významnými plochami zeleně na našem území na poč. 20. století. Jedním ze znaků celkových změn ve společnosti na konci 19. stol., tj. v období po 2. průmyslové revoluci, která měla značný zdravotně – sociální dopad, byl vznik velkého počtu nemocničních areálů. Lze u nich sledovat vývoj architektonických stylů od doznívání historismu přes secesi až po funkcionalismus. Impulsem k zahájení výzkumu je předpoklad, že u těchto objektů existují zatím opomíjené, pozornost zasluhující, sadové úpravy, realizované pod vlivem významné etapy vývoje zahradní tvorby, která obdobně reaguje na zásadní společenské změny. Charakterizuje jí plodná činnost mnoha zahradních architektů, kteří definovali architektonické principy tvorby zahrad tohoto období. Od převládajícího zaměření na soukromou zahradu určenou pro horní společenskou vrstvu a zámecké parky se orientují na úpravy určené veřejnosti. Kvalitní úpravy jsou projektovány k objektům různého zaměření, jako jsou školy, sportoviště, hřbitovy a potažmo zdravotnická zařízení. V rámci výzkumu je v první fázi, na základě shromážděných podkladů a definování výběrových kritérií, provedena selekce skupiny areálů, u nichž budou následně provedeny primární architektonicko – historické a terénní inventární průzkumy ve smyslu podchycení dosud nezdokumentovaných objektů. Následně může být rozhodnuto o podrobnější formě průzkumu, např. standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum. V případě prokázání existence hodnotných objektů zahradní architektury v tomto segmentu se chce výzkum v další fázi zabývat otázkami zachování a ochrany historických hodnot. Předpokládá se různá míra dochovanosti a péče ze strany vlastníků, neboť se u těchto objektů jedná o intenzivně využívané areály, jejichž původní vzhled, resp. samotnou existenci zahradních úprav, ovlivňuje tlak současných potřeb na provoz zařízení. Obecně je, díky přerušené kulturní tradici po 2. svět. válce, dochování obdobných památek zahradní architektury tohoto období na mnoha místech ohroženo, či již zcela setřeno. Výzkum chce přispět k pochopení vývoje zahradní architektury u nás a k zachování památek zahradního umění, potažmo obohatit obecné povědomí o památkách zahradního umění.